Nyckeltalsanalys med prognoser för digital transformation

Syfte med modellen
Med en alltmer komplicerad verksamhet för tidningsföretagen med flera distributionskanaler och intäktskällor som snabbt förändras över tid och kostnader som är gemensamma eller beroende av publiceringskanal är en nyckeltalsanalys för digital transformation ett hjälpmedel för att kunna simulera och få en ökad förståelse för hur tidningens gemensamma - och de olika distributionskanalernas enskilda - framtida intäkter, kostnader och lönsamhet utvecklas över tid.

Grundmodell 
Vad tidningsföretaget får fram med hjälp av modellen:
• Möjlighet att kunna mäta:
 - de gemensamma resurserna (baskostnaderna) uppdelat per avdelning som behövs oberoende av publiceringssätt.
 - merkostnaden för att publicera i respektive distributionsform, uppdelat per avdelning.
 - bortfallskostnaden som försvinner om en distributionskanal läggs ned.
 - intäkter per distributionsform
• Möjlighet att därmed kunna mäta resultat och lönsamhet för respektive distributionsform, och hur det bidrar till det totala resultatet för alla kanaler.
• Att kunna simulera tidningsföretagets resultat och lönsamhet på kort och lång sikt totalt och för respektive distributionsform utifrån olika värden för årlig förändring av digitala intäkter, printintäkter, baskostnader och merkostnader per kanal.
• Att därmed kunna se inom vilka områden det är mest lönsamt att minska kostnaderna, hur mycket en digital intäkt är värd i förhållande till en printintäkter och hur mycket en mindre minskning i printintkt är värt i förhållande till en ökad digital intäkt.
• Att därmed kunna beräkna om hur många år en digital tidning är lönsam och en papperstidning inte längre är lönsam.

Tilläggsmodul: nyckeltalsjämförelse
• Se vilka intäkter som har möjlighet att öka. Detta genom att jämföra tidningens olika intäkter - inte minst olika typer av digitala intäkter (banner, native, video etc)  - med andra tidningar och TU:s branschsnitt.
• Kunna jämföra hur viktiga kostnadsposter som tryck, distribution, redaktion och baskostnader utvecklas över tid och i jämförelse med andra tidningar.
• Kunna jämföra viktiga nyckeltal som tryck- och distributionskostnad per tidningsex, printannonsintäkt per läsare, digital annonsintäkt per läsare/besökare.

Genomförande
Vi skickar formulär i förväg till ekonomiavdelningen. Vi kommer upp på en dags besök och träffar bland annat ansvariga för redaktion, annons, it och ekonomi. Vi går bland annat igenom kostnadsfördelning av gemensamma kostnader och tilläggskostnader för olika publiceringskanaler. 
Redovisning som rapport och vid behov besök.

Digital disruption model 6


Exempel på vad man kan få ut av modellen

Exempel med data från en testtidning med en omsättning på drygt 100 mkr. 


Förutsättningarna var följande:
- Annonsprintintäkter minskar med 6,5% per år (enligt trend de senaste 5 åren)
- Digitala intäkterna ökar med 10% (enligt trend de senaste 5 åren) 
- Läsarintäkter print minskar med 1% per år (enligt trend de senaste 5 åren)
- Gemensamma kostnader och printkostnader reduceras med 3% per år, digitala kostnader är på samma nivå som idag.

Något som i så fall ger följande utfall:

- De gemensamma kostnaderna (som behövs oberoende av publiceringssätt) är uppskattningsvis 46 mkr (varav ca 23 mkr redaktionella), merkostnaden för att ge ut en papperstidning är ca 56 mkr och för en digital tidning ca 8,5 mkr
- Det tar 16 år innan en digital tidning som självständig produkt är lönsam (tidningen har då i så fall en omsättning på ca 38 mkr). I år skulle en sådan digital tidning göra ett minusresultat på ca -48 mkr, om 10 år -26 mkr. 
- Print som en självständig produkt som idag i stort går plus minus noll är från och med nästa år inte lönsam som en självständig produkt. Om 10 år kommer den att göra en förlust på ca -7 mkr. Tillsammans med digitala produkter blir dock vinsten om 10 år ca 2 mkr. Print och digitalt blir alltså framöver väldigt beroende av varandra. 
- Om de digitala intäkterna ökar med 15% (istället för dagens 10%) per år behöver gemensamma kostnader och printkostnader endast minska med 2% per år (istället för 3%) för att uppnå samma resultat om 10 år. 
- Om printannonsintäkterna istället minskar med 5% per år istället för 6,5% per år ger samma effekt som att de digitala intäkterna ökar med 15% istället för 10% per år.

Med tilläggsmodulen (som ingår) för nyckeltalsjämförelse är det sedan också möjligt att jämföra olika intäkter, kostnader och nyckeltal med andra tidningar (och vad gäller digitala intäkter med TU:s branschsnitt).