Pasted Graphic 1

Tidningsnyckeln är en nyckeltals- och benchmarkingsmodell för dagstidningar. Med hjälp av den kan en tidning kartlägga, analysera och jämföra olika delar av verksamheten med andra tidningar inom den egna koncernen eller med andra tidningsföretag och tydligt se sina starka och svaga sidor och var det finns potential för förbättringar. Enligt en fri tolkning från Bengt Karlöfs böcker om benchmarking och effektivitet är benchmarking:
  • Det effektivaste sättet att övervaka effektiviteten i delar av företag och organisationer som arbetar utan affärsmässig konkurrens (något som gäller större delen av den organiserade världen).
  • Att skapa situationer som utgör stimulerande motgångar genom att påvisa att någon annan kan utgöra en process eller funktion på ett effektivare sätt
Utgångspunkten för Tidningsnyckeln är drygt 100 nyckeltal omfattande hela tidningsverksamheten som Paragram har utvecklat i samarbete med ett 30-tal lokala dagstidningar i Sverige.

Tidningsnyckeln utvecklas för varje år och omfattar för närvarande följande delar:

Tidningsnyckeln Intäkter
Omfattar bland annat alla delar av annonsförsäljning inom print och digitalt, kundernas antal och omsättning och nyckeltal för effektivitet inom försäljning baserat på bland annat läsare och detaljhandelsomsättning. Upplageintäkter print och digitalt i förhållande till bland bland annat läsare och upplaga.

Tidningsnyckeln Redaktion
Omfattar bland annat bemanning, volymer och kostnader samt nyckeltal för effektivitet inom bland annat sidproduktion, artikelframställning och planering.

Tidningsnyckeln Övergripande
En sammanställning av samtliga kostnader, all personal och hur de huvudsakliga kostnaderna för bland annat personal, tryck, distribution och stödfunktioner utvecklas, samt hur de huvudsakliga intäkterna utvecklas.


Genomförandet av Tidningsnyckeln bygger i stort på att tidningen erhåller ett inmatningsformulär med tydliga instruktioner och definitioner, Paragram kvalitetsgranskar all indata för att se att de är rimliga och för att kontrollera att de redovisas så att de är jämförbara med andra. En sammanställning redovisas tillsammans med en analys om tidningen starka och svaga sidor. Benchmarking med andra tidningar och tidningskoncerner ingår i Tidningsnyckeln under förutsättning att båda parter är överens.